Mae gosod swydd ar Swydd.cymru yn ddidrafferth.  Mewnbynnwch deitl y swydd, disgrifiad swydd a dyddiad cau islaw. Fe sylwch wedyn ar rai meysydd ychwanegol: math o swydd, cyflog, gris cyflog, gallu yn y Gymraeg a lleoliad. Bydd y rhain yn helpu chwilwyr swyddi i ddod o hyd i’ch swydd; er enghraifft, gall rhywun osod rhybudd ebost ar gyfer swyddi yng Nghaerdydd, rhwng £20,000-£30,000 ble mae’r gallu i sgwrsio neu fod yn rhugl yn y Gymraeg yn hanfodol.

Placing a job on Swydd.cymru is straightforward: Pop in the job title, job description and closing date below. You'll then notice a few extra fields: Job type, Salary, Salary Band, Welsh language ability and location. These will help job seekers find your role. For example people can set up an email alert for jobs in Cardiff, between £20,000-£30,000 where conversational or fluent Welsh is required.

Nid oes angen i’r chwiliwr bori drwy ebost/restr o swyddi amherthnasol er mwyn dod o hyd i swydd addas.  Mae ychwanegu’r manylion hyn yn rhoi strwythur i fas data Swydd.cymru a dyna pam y maent yn angenrheidiol.

The seeker doesn't then need to scroll through an email/list of jobs that aren't relevant to them to try to find what is. Adding this detail now gives structure to the Swydd.cymru database and is why we ask for it.

Ar y dudalen nesaf bydd gofyn i chi dalu’r gyfradd isel o £100 naill ai drwy drosglwyddiad banc uniongyrchol neu gerdyn credyd/debyd

On the following page you will be asked to pay the low rate of £100 by either direct bank transfer or by debit/credit card.

Mae hysbysiadau swyddi yn rhad ac am ddim yn Chwefror a Mawrth!

Job listings are free in February and March!

Os yw eich sefydliad yn hysbysebu’n gyson, cysylltwch â ni ar swydd@swydd.cymru a gallwn drafod creu cyfrif corfforaethol er mwyn dileu’r angen i dalu am bob hysbysiad yn unigol; bydd hyn yn arbed arian i chi a bydd ychwanegu hysbysiadau newydd yn fwy cyfleus.

If your organisation advertises a lot, contact us on swydd@swydd.cymru and we can discuss creating a corporate account which removes the requirement to pay for each listing, which will save you money and make adding new listings more convenient.

Byddwn yn cymeradwyo’r swydd ac yn anfon ebost cadarnhau atoch pan mae’n fyw.

We will then approve the job and email you confirmation that it is live.

Rhaid i chi fod wedi'ch cofrestru fel cyflogwr i restru swydd; ar hyn o bryd rydych wedi mewngofnodi fel ymgeisydd / You will have to be registered as an employer to list a job; currently you're logged in as a candidate

Os ydych chi'n gyflogwr, mewngofnodwch i bostio swydd newydd / If you are an employer please login to post a new job