Wedi’i greu i chi gan y tîm a adeiladodd y cylchgrawn digidol parallel.cymru, mae Swydd.cymru yn cynnig hysbysfwrdd swyddi modern i sefydliadau yng Nghymru.

Brought to you by the team that built the digital magazine parallel.cymru, Swydd.cymru offers a modern jobs board to organisations based in Wales.

Mae Swydd.cymru hefyd yn cynnig prisio clir a syml: £100 am bob swydd, sy’n cynnig gwerth am arian eithriadol o dda.

Swydd.cymru also offers a simple and clear pricing: £100 per job, which offers exceptional value for money.

Swydd.cymru

360 Ar-lein / Online

Golwg (Cylchgrawn / Magazine)

Lleol

Swyddle

£100 (no VAT)

£144 (£120+VAT)

£200-£1300 + VAT

£180 (£150+VAT)

£150 (£125+VAT)

Yn ogystal, gall pob hysbysiad swydd barhau am hyd at 60 diwrnod, ac mae unrhyw ychwanegiadau yn ystod y cyfnod hwnnw yn rhad ac am ddim-sy’n wahanol i ddarparwyr eraill a fyddai’n mynnu ailosod yr hysbyseb a thalu eto.

In addition, each job listing can last for up to 60 days, and any extensions in that period are free of charge- unlike other providers which require re-listing and paying again.

Hysbysebir swyddi ar far ochr llwyfan poblogaidd parallel.cymru, ac wrth i 2019 fynd yn ei blaen bydd cytundebau eraill yn cael eu cadarnhau fydd yn cynnig mwy o sylw i swyddi mewn lleoliadau ychwanegol.

Jobs are advertised on the sidebar of the popular platform parallel.cymru, and as 2019 progresses other agreements will be made which will provide visibility in more outlets.

Er mwyn ei wneud e'n hawdd i sefydliadau hysbysebu swyddi, ac i apelio at siaradwyr Cymraeg, gallwn gyfieithu eich disgrifiad swydd am £20.

To make it easy for organisations to list jobs and appeal to Welsh speakers, we can translate your job description for £20.

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau ynghylch defnyddio Swydd.cymru, cysylltwch â ni: swydd.cymru@gmail.com.

If you have any comments or enquiries about using Swydd.cymru, please get in touch: swydd.cymru@gmail.com.

Neil Rowlands a thîm / Neil Rowlands and team


1 Swydd (Yn rhad ac am ddim yn Chwefror a Mawrth / Free of charge in February and March)

Yn rhad ac am ddim / Free
  • Fel arfer £100 / Usually £100
  • 1 Swydd / Job
  • Swydd yn ddilys am 60 diwrnod; dim tâl i newid dyddiad terfyn
  • Job valid for 60 days; no charge to change expiry date

1 Swydd & Cyfieithiad (disgrifiad swydd) / 1 Job & Translation (job description)

£20.00 yn unig / only
  • Fel arfer £120 / Usually £120
  • 1 Swydd / Job
  • Swydd yn ddilys am 60 diwrnod; dim tâl i newid dyddiad terfyn
  • Job valid for 60 days; no charge to change expiry date