Lefelau Gallu yn y Gymraeg / Welsh Language Ability Levels

Mae Swydd.cymru yn gofyn i chi ddosbarthu swyddi mewn categorïau ar sail lefel y Gymraeg sy’n ofynnol. Pam?

At Swydd.cymru we ask that jobs are graded as to the level of Welsh required. Why?

Mae’n anodd i lawer o gyflogwyr recriwtio pobl sydd yn medru’r Gymraeg. Fodd bynnag, yn aml mae hyn yn digwydd gan eu bod yn meddwl am allu yn y Gymraeg yn nhermau dau ddewis yn unig, sef, ymgeiswyr Cymraeg/di-Gymraeg. Mewn gwirionedd, mae profiad a hyder yn y Gymraeg ar sbectrwm. Mae gan bob person ei brofiad a’i lefel hyder ei hunan, a gall y rhain newid dros amser.

Many employers struggle to recruit Welsh language speakers, but this is often due to them viewing Welsh language abilities in a binary, speaker/non speaker way. In reality, Welsh language experience and confidence spans a spectrum.  Each individual has their own unique experience and level of confidence, and those can change over time.

Mae llawer o bobl yn cael eu magu mewn teuluoedd Cymraeg eu hiaith. Maen nhw’n defnyddio Cymraeg anffurfiol ar lafar bob dydd, ond yn brin o hyder pan fyddan nhw’n darllen ac ysgrifennu’r Gymraeg. Mae eraill wedi cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, ac yn ysgrifennu’r iaith i safon uchel. Ond, dydyn nhw ddim yn siarad yr iaith yn aml y tu hwnt i’r ysgol na’r Brifysgol. Mae miloedd o oedolion yn dysgu’r Gymraeg yn frwd, ond yn aml maen nhw’n teimlo na fyddan nhw byth yn cyrraedd y nod o fod yn hollol rhugl.

Many people grow up in a first-language environment and use informal spoken Welsh every day, but lack confidence in reading and writing Welsh.  Others are educated through the medium of Welsh and produce written work to a high standard, but don’t speak the language much outside the school and University.  Thousands of adults are enthusiastically learning Welsh, but often feel that fluency is always a little bit beyond them.

Yn ymarferol, mae gallu a hyder yn y Gymraeg yn sgiliau gwaith sydd cyn bwysiced â phob un arall, fel rheoli prosiect, dysgu neu raglennu cyfrifiaduron. Mae meistroli pob sgil yn gofyn am oriau maith o astudio, a bydd pob un yn cael ei ymarfer a’i wella’n barhaus drwy gydol gyrfa unigolyn.

In practice, Welsh ability and confidence is as much of a workplace skill as any other, such as project management, teaching or computer programming.  Each skill requires many hours of study to be effective, and is practised and continuously improved throughout the individual’s career.

Pan fydd chwilwyr swydd yn edrych ar y rolau sydd ar gael yma, gallan nhw gymharu eu lefel gallu a’u hyder gyda’r lefel sy’n ofynnol.

When job seekers view the roles available here, they can match their ability and confidence to the level required.

Er enghraifft, yn aml bydd rôl blaen tŷ sydd yn golygu croesawu gwesteion/cwsmeriaid drwy gyfrwng y Gymraeg yn denu ymgeisydd sydd yn medru’r Gymraeg i ryw raddau, cyhyd â bod y cyflogwr yn ymrwymo i helpu’r gweithiwr i ddatblygu ei Gymraeg.

For example, a front-of-house role that requires welcoming guests/customers in Welsh would often be able to recruit someone with a little Welsh, as long as the employer commits to supporting the staff member’s development of Welsh.

Gan amlaf, bydd rôl yn gweithio mewn siop neu ar dderbynfa’n golygu defnyddio Cymraeg llafar anffurfiol ac ymateb i negeseuon e-bost syml. Felly, ni fydd y fath rôl yn galw am hyfedredd mewn Cymraeg ffurfiol gan ymgeisydd. Pan fydd y person hwn wedi dechrau gweithio, bydd yn defnyddio’r iaith yn amlach. Gyda hyfforddiant a chefnogaeth gan y cyflogwr, gall ddatblygu ei ddealltwriaeth o Gymraeg ffurfiol.

A role working in a shop or reception is primarily using informal spoken Welsh and responding to straightforward emails, and therefore doesn’t require proficiency in formal Welsh.  Once in post, this person’s exposure to the language will increase, and with support from the employer and training can become familiar with formal Welsh.

Fodd bynnag, ystyrier rôl sydd yn golygu, er enghraifft, drafftio polisïau, cynhyrchu gwaith ysgrifenedig a welir gan y cyhoedd, neu gyfathrebu â’r cyfryngau. Byddai’r rôl honno’n galw am weithiwr sydd yn hollol rhugl.

However, a role that requires, for example, drafting policies, producing written work that will be seen by the public or interacting with the media, will need a post-holder who is fully fluent.

Ar Swydd.cymru rydym wedi dosbarthu rolau yn bedwar categori:

On Swydd.cymru we have graded roles into four categories:

Lefel 0: Dim gallu yn y Gymraeg

Level 0: No Welsh ability

Lefel 1: Ychydig o allu yn y Gymraeg

 • Gall ynganu geiriau Cymraeg, enwau lleoedd, enwau adrannau, ac ati.
 • Gall ddefnyddio ymadroddion Cymraeg fel ‘Bore da’ neu ‘Prynhawn da’ i ateb y ffôn
 • Gall ddefnyddio neu ddysgu geiriau pob dydd ac ymadroddion syml fel ‘Diolch yn fawr’, ‘Os gwelwch yn dda’, ac ‘Esgusodwch fi’.

Level 1: A little

 • Able to pronounce Welsh words, place names, department names etc.
 • Able to answer the phone in Welsh by saying ‘Bore da’ or ‘Prynhawn da’.
 • Able to use or learn straightforward everyday words and phrases such as Thank you, Please and Excuse me.

Lefel 2: Gallu mewn Cymraeg llafar

 • Gall ddeall gwahanol ffurfiau o ohebiaeth sy’n berthnasol i’r swydd, yn cynnwys iaith safonol.
 • Gall gymryd rhan mewn sgwrs anffurfiol ar bwnc cysylltiedig â’r swydd; ond, efallai bydd yn rhaid troi’n ôl at y Saesneg i drafod gwybodaeth gymhleth neu dechnegol.
 • Gall ysgrifennu gohebiaeth (nad yw’n arbenigol) yn y Gymraeg yn eithaf cywir.

Level 2: Conversational

 • Able to understand a range of job-related correspondence, including when standard language is used.
 • Able to be part of an informal conversation on a work related topic, but may need to revert to English to discuss complex or technical information.
 • Able to write reasonably accurate (but non-specialised) correspondence in Welsh.

Lefel 3: Rhugl

 • Gall gynnal sgwrs rhugl yn y Gymraeg ar bynciau cysylltiedig â’r swydd.
 • Gall ysgrifennu deunydd Cymraeg, gwreiddiol yn fanwl gywir.

Level 3: Fluent

 • Able to conduct a fluent conversation in Welsh on work-related topics.
 • Able to write original Welsh material with accuracy and accuracy.