ArdalCymraegSaesneg
AddysgTraethawdEssay
AddysgTraethawd hirDissertation
AddysgY BrifysgolUniversity
AddysgY ColegCollege
AddysgY gweithleThe workplace
AddysgYsgol GyfunComprehensive school
AddysgYsgol Gyfun GymraegWelsh-medium comprehensive
AddysgYsgol GynraddPrimary school
AddysgYsgol UwchraddSecondary school
ArholiadauBagloriaeth CymruWelsh Baccalaureate
ArholiadauCymhwyster (cymwysterau)Qualification(s)
ArholiadauDiploma (diplomâu)Diplomas
ArholiadauLlwyddiant / PasPass
ArholiadauRhagoriaethDistinction
ArholiadauSafon uwchHigher standard
ArholiadauSgìl(iau)Skill(s)
ArholiadauSgiliau rhyngbersonolInterpersonal skills
ArholiadauSgiliau trefnuOrganisational skills
ArholiadauSgiliau trosglwydadwyTransferable skills
ArholiadauTeilyngdodMerit
ArholiadauTGAUGCSE
ArholiadauTystysgrif(au)Certificate(s)
CyffredinolAddysg oedolionAdult education
CyffredinolAteb cwestiynauAnswering questions
CyffredinolChwilio am gyfleSeeking an opportunit
CyffredinolChwilio am swyddLooking for a job
CyffredinolCroeso i bawbAll welcome
CyffredinolCwblhau cais am swyddCompleting a job application
CyffredinolCwestiynau cymwyseddauCompetence questions
CyffredinolCyfarwyddiadauInstructions
CyffredinolCyfleoedd newyddNew opportunities
CyffredinolCyflogSalary
CyffredinolCyflogedigEmployee
CyffredinolCyflogwrEmployer
CyffredinolCyflwyno'ch hunan yn ddaPresenting youself well
CyffredinolCyfnod mamolaethMaternity leave
CyffredinolCyfweliadInterview
CyffredinolCymryd cyfrifoldebTo take responsibility
CyffredinolCyn gynted â phosiblAs soon as possible
CyffredinolCysylltwch âContact
CyffredinolDatganiad personolPersonal statement
CyffredinolDechrau gwaithStarting work
CyffredinolDisgrifiad swyddJob description
CyffredinolDiweithdra a diswyddiadUnemployment and redundancy
CyffredinolDod o hyd i gyfleFinding an opportunity
CyffredinolDros droFixed term/temporary
CyffredinolDychwelyd i'r gwaithReturning to work
CyffredinolDyddiad cauClosing date
CyffredinolEnnill profiadTo gain experience
CyffredinolFfurflen caisApplication form
CyffredinolGofyn cwestiynauAsking questions
CyffredinolGweithio i chi'ch hunWorking for yourself
CyffredinolGweithiwrWorker
CyffredinolGwneud cais am swyddApplying for a job
CyffredinolGyrfa ddaA good career
CyffredinolHer gyffrousAn exciting challenge
CyffredinolHyfforddiant ychwanegolAdditional training
CyffredinolLlawer o gyfleoeddMany opportunities
CyffredinolLlawn amserFull-time
CyffredinolLlythyr eglurhaolCover letter
CyffredinolMae arnaf angen profiadI need experience
CyffredinolMwy o wybodaethMore information
CyffredinolOs oes diddordebIf interested
CyffredinolPensiwnPension
CyffredinolPrentisiaeth fodernModern appenticeship
CyffredinolPrif sgiliauMain skills
CyffredinolProfiad gwaithWork experience
CyffredinolPwrpas y swyddPurpose of the job
CyffredinolRhan amserPart-time
CyffredinolSwydd wagJob vacant
CyffredinolSwyddi Cymraeg AchlysurolOccasional Wesh-Language Jobs
CyffredinolSwyddi Cymraeg ContractContract Welsh-Language Jobs
CyffredinolSwyddi Cymraeg Dros DroTemporary Welsh-Language Jobs
CyffredinolSwyddi Cymraeg Llawn AmserFull-Time Welsh-Language Jobs
CyffredinolSwyddi Cymraeg LlawrhyddFreelance Welsh-Language Jobs
CyffredinolSwyddi Cymraeg Rhan AmserPart-Time Welsh-Language Jobs
CyffredinolSwyddi Cymraeg SecondiadSeconded Welsh-Language Jobs
CyffredinolSwyddi Cymraeg YmgynghoralConsulting Welsh-Language Jobs
CyffredinolSwyddi gwagJobs vacant
CyffredinolTymor penodolFixed term
CyffredinolTymor sefydlogFixed term
CyffredinolY farchnad swyddiThe jobs market
CyffredinolYn eisiauWanted
Ffurflen caisA oes angen addasiadau rhesymol neu drefniadau arbennig arnoch ar gyfer cyfweliadau?Do you need reasonable adjustments or special arrangements for interviews?
Ffurflen caisA oes gennych dystysgrif gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG)?Do you have a current Disclosure and Baring Scheme (DBS) certificate?
Ffurflen caisA ydych yn astudio ar gyfer unrhyw gymwysterau ar hyn o bryd?Are you at present studying for any qualifications?
Ffurflen caisA ydych yn perthyn i, neu â chysylltiad personol ag aelod o staff yma? Os ydych chi, rhowch fanylionAre you related to, or do you have any personal connection with, any member of staff here? If so, give details
Ffurflen caisAelodaeth o Gyrff ProffesiynolMembership of Professional Bodies
Ffurflen caisAi'r Gymraeg yw eich iaith gyntaf?Is Welsh your first language?
Ffurflen caisAmlinellwch y sgiliau a'r profiad a gawsoch trwy gyfrwng gwaith cyflogedig a/neu wirfoddol a gweithgareddau eraill a diddordebau sy'n berthnasol i'ch cais ar gyfer y swyddPlease outline the skills and experience you have gained through paid and/or voluntary employment and other work activities and interests which are relevant to your application for this vacancy
Ffurflen caisAsiant hyfforddiTraining agency
Ffurflen caisAt ddefnydd y swyddfa'n unigFor office use only
Ffurflen caisBeth yw eich cysylltiad â'r canolwr?What is your relationship to the referee?
Ffurflen caisBydd yr holl wybodaeth yn cael ei drin fel data arbennig ac yn cael ei drin yn unol â'n Polisi Cyfleodd Cyfartal a PhreifatrwyddAll the information will be treated as sensitive data and dealt with in accordance with our Equal Opportunities and Privacy Policy
Ffurflen caisCanolwyrReferees
Ffurflen caisCenedlGender
Ffurflen caisCôd postPostcode
Ffurflen caisCwblhewch y ffurflen gais hon mewn inc DUPlease complete this application form in BLACK ink
Ffurflen caisCyfeiriadAddress
Ffurflen caisCyfeiriad e-bostE-mail address
Ffurflen caisCyfeiriad parhaolPermanent address
Ffurflen caisCyfeiriwch, cyn belled ag sy'n bosibl, at bob pwynt yn y drefn y mae'n ymddangos yn y disgrifiad swydd a manyleb personRefer, as far as possible, to all the points in the order they appear in the job description and person specification
Ffurflen caisCyfenwSurname
Ffurflen caisCyflogSalary
Ffurflen caisCymhwysterau addysgol a galwedigaetholEducational and vocational qualifications
Ffurflen caisCymhwysterau eraillOther qualifications
Ffurflen caisDarllenwch y canllawiau a ddarparwyd sy'n esbonio'n fanwl sut i gwblhau'r adran honRead the guidance notes provided which explain how to complete this section in more detail
Ffurflen caisDisgrifiad byr o'r dyletswyddau a'r cyfrifoldebauBrief description of duties and responsibilities
Ffurflen caisDiweddaraf yn gyntafMost recent first
Ffurflen caisDyddiad DechrauStart Date
Ffurflen caisDyddiad eich PenodiDate of Appointment
Ffurflen caisDyddiad geniDate of birth
Ffurflen caisDyddiad gorffen a rheswm dros adael (os yn berthnasol)Finishing date and reason for leaving (if applicable)
Ffurflen caisDyddiad(au)Date(s)
Ffurflen caisDylid ychwanegu unrhyw wybodaeth, sylwad neu enghraifft fydd o fudd i gefnogi a chyfoethogi eich caisYou should add any information, comments or examples which will be useful in enriching and supporting your application
Ffurflen caisEnw a chyfeiriad y cyflogwrEmployer name and address
Ffurflen caisEnw(au) cyntafFirst name(s)
Ffurflen caisEuogfarnau troseddolCriminal convictions
Ffurflen caisFfurflen parhadContinuation sheet
Ffurflen caisGeirdaReferences
Ffurflen caisGellir ychwanegu tudalennau pellach os oes angenFurther pages may be added if necessary
Ffurflen caisGofynion ieithyddolLinguistic requirements
Ffurflen caisGraddGrade
Ffurflen caisGwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG)Disclosure and Barring Scheme (DBS)
Ffurflen caisGwybodaeth bellachFurther information
Ffurflen caisGwybodaeth gyffredinolGeneral information
Ffurflen caisHyd y rhybudd sy'n angenrheidiolPeriod of notice required
Ffurflen caisHyfforddiantTraining
Ffurflen caisHyfforddiant blaenorolPrevious training
Ffurflen caisLlofnodSignature
Ffurflen caisLlofnodwydSigned
Ffurflen caisMaes gofynnolRequired field [to be filled in on the form]
Ffurflen caisManylion cyflogaethEmployment details
Ffurflen caisManylion cyflogwyr blaenorolDetails of previous employers
Ffurflen caisManylion cyswlltContact details
Ffurflen caisManylion eich cyflogwr presennol/diweddarafDetails of present/most recent employer
Ffurflen caisManylion personolPersonal details
Ffurflen caisNatur y swydd a'ch cyfrifoldebau yn frasNature of post and general responsibilities
Ffurflen caisNodwch ble gwelsoch yr hysbysebState where you saw the advertisement
Ffurflen caisNodwch eich gallu yn y Gymraeg ar lafar ac yn ysgrifenedig:Note your competence in spoken and written Welsh:
Ffurflen caisNodwch enw a chyfeiriad dau ganolwr (dim perthynas), gan gynnwys os yw'n berthnasol, eich cyflogwr presennol/diweddarafGive the name and address of two referees (not relatives), including if relevant, your current/most recent employer
Ffurflen caisNodwch pam mae gennych ddiddordeb mewn gweithio yn y maes hwnState why you are interested in working in this field
Ffurflen caisNodwch unrhyw brofiad sydd gennych sy'n berthnasolGive details of any previous experience which is relevant
Ffurflen caisNodwch yma os oes unrhyw ddyddiadau yn y dyfodol agos pan NA FYDD yn gyfleus i chi gael eich cyfweldNote here if there are any dates in the near future when you WILL NOT be available for interview
Ffurflen caisOes gennych drwydded yrru ddilys, os yw'n berthnasol i'r swydd?Do you have a valid driving license, if this is relevant to the job?
Ffurflen caisOes gennych unrhyw gollfarnau heb ddarfod (ac eithrio troseddau moduro llai e.e. goryrru)?Do you have an unspent conviction (excluding minor motor offences e.g. speeding)?
Ffurflen caisOes gennych unrhyw gyflyrau meddygol y dylem ni gael gwybod amdanynt?Do you have any medical matters that we should know about?
Ffurflen caisOs oes dewis o ran lleoliad y swydd, nodwch ym mha swyddfa hoffech weithioIf there is a choice of job locations, note in which office you would like to work
Ffurflen caisOs ydych rhowch y manylion isodIf yes, provide details below
Ffurflen caisPeidiwch â chynnwys C.V., dim ond manylion pellach i gefnogi eich caisDo not attach a C.V., only further particulars to support your application
Ffurflen caisProfiad gwaithWork experience
Ffurflen caisPwncSubject
Ffurflen caisRhif ffôn gartrefHome telephone number
Ffurflen caisRhif ffôn swyddfaOffice telephone number
Ffurflen caisRhif ffôn symudolMobile telephone number
Ffurflen caisRhif Yswiriant CenedlaetholNational Insurance Number
Ffurflen caisRhowch 'X' yn y blwch priodolPlace an 'X' in the appropriate box
Ffurflen caisRhowch dic yn y blwch os ydych chi'n fodlon i ni gysylltu â chi ar e-bostTick the box if you consent to us contacting you by e-mail
Ffurflen caisRhowch enghreifftiau o sut mae eich sgiliau, doniau a gwybodaeth blaenorol yn cwrdd â gofynion y swyddGive examples of how your previous skills, talents and knowledge meet the needs of the job
Ffurflen caisRhowch fanylionGive details
Ffurflen caisRhowch grynodeb o'ch sgiliau ieithyddol.Give a brief summary of your linguistic skills.
Ffurflen caisSut maent yn eich adnabod? (cydestun: canolwr)How do they know you? (context: reference)
Ffurflen caisSwydd bresennolPresent post
Ffurflen caisSwyddi a phrofiad blaenorolPrevious appointments and experience
Ffurflen caisTeitlTitle
Ffurflen caisTeitl eich swyddJob title
Ffurflen caisTiciwch y blwch hwn os nad ydych am i ni gysylltu â'ch cyflogwr cyn y cyfweliadTick this box if you do not wish your current employer to be contacted prior to interview
Ffurflen caisUnrhyw enwau eraill sydd gennych/y bu gennych yn y gorffennolAny other names by which you are/have been known
Ffurflen caisUnrhyw gymhwyster arall gan gynnwys cymwysterau proffesiynolAny other qualifications including professional qualifications
Ffurflen caisUnrhyw hyfforddiant pellach (e.e. cyrsiau byr)Any further training (e.g. short courses)
Ffurflen caisY swydd yr ymgeisir amdaniThe post applied for
Ffurflen caisYdych chi'n cyrraedd gofynion ieithyddol y swydd fel a amlinellir yn y manylion y person?Do you reach the linguistic requirements of the job as outlined in the person specification?
Pynciau academaiddAddysg gorfforolPhysical Education
Pynciau academaiddAddysg grefyddolReligious Education
Pynciau academaiddAlmaenegGerman
Pynciau academaiddAstudiaethau BusnesBusiness Studies
Pynciau academaiddAstudiaethau cyfryngauMedia Studies
Pynciau academaiddBiolegBiology
Pynciau academaiddCelf a DylunioArt and Design
Pynciau academaiddCelfyddydau PerfformioPerforming Arts
Pynciau academaiddCemegChemistry
Pynciau academaiddCerddoriaethMusic
Pynciau academaiddCyfrifiaduregComupting
Pynciau academaiddCymdeithasegSociology
Pynciau academaiddCymraegWelsh first-language
Pynciau academaiddCymraeg ail iaithWelsh second-language
Pynciau academaiddCymraeg i OedolionWelsh for Adults
Pynciau academaiddDdaearyddiaethGeography
Pynciau academaiddDramaDrama
Pynciau academaiddDylunio a thechnolegDesign and Technology
Pynciau academaiddElectronegElectronics
Pynciau academaiddFfisegPhysics
Pynciau academaiddFfrangegFrench
Pynciau academaiddGraffegGraphics
Pynciau academaiddGwyddioniaethScience
Pynciau academaiddHamdden a thwristiaethLeisure and tourism
Pynciau academaiddHanesHistory
Pynciau academaiddIaithLanguage
Pynciau academaiddIechyd a gofal cymdeithasolHealth and social care
Pynciau academaiddLladinLatin
Pynciau academaiddLlenyddiaethLiterature
Pynciau academaiddLletygarwch ac arlywioHospitality and catering
Pynciau academaiddMathemategMathematics
Pynciau academaiddRwsiegRussian
Pynciau academaiddSaesnegEnglish
Pynciau academaiddSbaenegSpanish
Pynciau academaiddSeicolegPsychology
Pynciau academaiddTechnoleg bwydFood technology
Pynciau academaiddTechnoleg gwybodaethInformation technology
Pynciau academaiddTechnoleg gwybodaeth a chyfathrebuInformation and communication technology
Pynciau academaiddTecstiliauTextiles
Teitlau SwyddiCwnselydd MyfyrwyrStudent Counsellor
Teitlau SwyddiCydlynydd Asedau LleolLocal Assets Coordinator
Teitlau SwyddiCydlynydd CymunedolCommunity Coordinator
Teitlau SwyddiCydlynydd Hwb MentergarwchEntreprise Hub Coordinator
Teitlau SwyddiCydlynydd HyfforddiantTraining Coordinator
Teitlau SwyddiCyfreithiwr dan hyfforddiantTrainee Solicitor
Teitlau SwyddiCyfwelwr Ymchwil y FarchnadMarket Research Interviewer
Teitlau SwyddiCynorthwyydd CasgluCollection Assistant
Teitlau SwyddiCynorthwyydd Cefnogi StaffStaff Support Assistant
Teitlau SwyddiCynorthwyydd Cymorth AdnoddauResources Support Assistant
Teitlau SwyddiCynorthwyydd Cyswllt CymunedolCommunity Contact Assistant
Teitlau SwyddiCynorthwyydd Cysylltiadau CwsmeriaidCustomer Relations Assistamt
Teitlau SwyddiCynorthwyydd Domestig CyflenwiSupply Domestic Assistant
Teitlau SwyddiCynorthwyydd Gwasanaethau PerchnogionOwner-Services Assistant
Teitlau SwyddiCynorthwyydd MarchnataMarketing Assistant
Teitlau SwyddiCynorthwyydd MeithrinNursery Assistant
Teitlau SwyddiCynorthwyydd PersonolPersonal Assistant
Teitlau SwyddiCynorthwyydd y GanolfanCenter Assistant
Teitlau SwyddiCynorthwyydd y Ganolfan WasanaethService Center Assistant
Teitlau SwyddiCynorthwyydd YmchwilResearch Assistant
Teitlau SwyddiDerbynwyr Blaen y TŷFront-Of-House Receptionist
Teitlau SwyddiGlanhawrCleaner
Teitlau SwyddiGolygydd FideoVideo Editor
Teitlau SwyddiGweinyddydd Gemau CymruWales Games Administrator
Teitlau SwyddiGweithiwr CymdeithasolSocial Worker
Teitlau SwyddiGweithiwr Cymdeithasol GoruchwylioSupervising Social Worker
Teitlau SwyddiGweithiwr Gofal PlantChild-Care Worker
Teitlau SwyddiGweithredwr SwitsfwrddSwitchboard Operator
Teitlau SwyddiHwylusydd Tai GwledigRural Housing Facilitator
Teitlau SwyddiHyfforddwr Chwaraeon AchlysurolCasual Sports Coach
Teitlau SwyddiLabrwr GyrrwrLabourer-Driver
Teitlau SwyddiLlyfrgellydd YmchwilResearch Librarian
Teitlau SwyddiParagyfreithiwrParalegal
Teitlau SwyddiPennaeth yr Adran GyfreithiolHead of the Legal Department
Teitlau SwyddiPrif WeinyddwrChief Administrator
Teitlau SwyddiRheolwr CostauCosts Manager
Teitlau SwyddiRheolwr Cyfathrebiadau TGChICT Communications Manager
Teitlau SwyddiRheolwr Cymwysiadau TGChICT Applications Manager
Teitlau SwyddiRheolwr Gwasanaethau i YmwelwyrVisitor Services Manager
Teitlau SwyddiRheolwr Isadeiledd TGChICT Infrastructure Manager
Teitlau SwyddiRheolwr Marchnata a ChyfathrebuMarketing and Communications Manager
Teitlau SwyddiRheolwr ProsiectProject Manager
Teitlau SwyddiRheolwr SafleSite Manager
Teitlau SwyddiSwyddog Âr a GarddwriaethArable and Horticulture Officer
Teitlau SwyddiSwyddog CyfathrebuCommunications Officer
Teitlau SwyddiSwyddog CyllidFinance Officer
Teitlau SwyddiSwyddog Cymorth a Datblygu Systemau CoreCore-Systems Support and Development Officer
Teitlau SwyddiSwyddog DatblyguDevelopment Officer
Teitlau SwyddiSwyddog Datblygu Cymunedau DwyieithogDeveloping Bilingual Communities Officer
Teitlau SwyddiSwyddog Datblygu DigwyddiadauEvents Development Officer
Teitlau SwyddiSwyddog Derbynfa/GweinyddolReception/Administrative Officer
Teitlau SwyddiSwyddog Gwasg CynorthwyolAssistant Press Officer
Teitlau SwyddiSwyddog HybHub Officer
Teitlau SwyddiSwyddog Partneriaethau Cyfryngau CymdeithasolSocial Media Partnerships Officer
Teitlau SwyddiSwyddog Plant a TheuluoeddChildren and Families Officer
Teitlau SwyddiSwyddog Technegol CoedwigaethForestry Technical Officer
Teitlau SwyddiSwyddog Technegol LlaethMilk Technical Officer
Teitlau SwyddiTechnegyddTechnician
Teitlau SwyddiUwch Swyddog MarchnataSenior Marketing Officer