Cefnogi’r Gymraeg yn y Gweithle / Supporting Welsh in the Workplace

Mae llawer o sefydliadau sy’n annog oedolion i ddefnyddio’r Gymraeg:

There are many organisations that promote the use of Welsh to adults:

Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol
Mae’n cydlynu cyrsiau wythnosol sydd yn digwydd yn ystod y dydd a’r nos, ledled Cymru.

dysgucymraeg.cymru

The National Centre for Learning Welsh
Co-ordinates weekly daytime and evening classes across Wales.

learnwelsh.cymru

Comisiynydd y Gymraeg
Corff annibynnol sy’n gosod y safonau gofynnol ar gyfer defnyddio’r Gymraeg mewn sefydliadau.

comisiynyddygymraeg.cymru

The Welsh Language Commissioner
An independent body that sets the standards required for the use of the Welsh language in organisations.

comisiynyddygymraeg.cymru

Cymdeithas yr Iaith
Mudiad sy’n ymgyrchu dros ragor o hawliau iaith, ar lefel polisi cenedlaethol, ac mewn cymunedau lleol fel ei gilydd.

cymdeithas.cymru

Cymdeithas yr Iaith
An organisation that campaigns for increased language rights, both on a national policy level and in local communities.

cymdeithas.cymru

Cymraeg Byd Busnes
Dyma dîm o swyddogion sy’n gweithio dros Gymru gyfan yn cynnig cyngor ymarferol ar  ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle.

cymraeg.llyw.cymru/business

Welsh in Business
A team of locally-placed government officers who offer practical advice on the use of Welsh in the workplace.

cymraeg.llyw.cymru/business

Cyrsiau Dwys
Cynhelir Ysgolion haf ym Mhrifysgol Caerdydd, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn Llanbedr Pont Steffan, a Phrifysgol Aberystwyth. Mae Nant Gwrtheyrn (ar Ben Llŷn) yn cynnal cyrsiau preswyl drwy gydol y flwyddyn

Dysgu Cymraeg

Intensive courses
Summer schools are held in Cardiff, UWTSD Lampeter and Aberystwyth Universities and Nant Gwrtheyrn (on the Llŷn Peninsula) runs residential courses through the year.

Duolingo
Gallwch ddysgu’r Gymraeg mewn dim ond pum munud y dydd trwy ddefnyddio gwersi sydd yn debyg i gemau gyda help ap hawdd ei ddefnyddio.

duolingo.com/course/cy/en/Learn-Welsh-Online

Duolingo
Learn Welsh in just 5 minutes a day with game-like lessons on an easy to use app.

duolingo.com/course/cy/en/Learn-Welsh-Online

Mentrau Iaith
Dyma rwydwaith o ganolfannau ledled Cymru sydd yn darparu gwasanaethau a digwyddiadau i gefnogi a hybu’r Gymraeg mewn cymunedau lleol.

mentrauiaith.cymru/dod-o-hyd-i-fenter

Mentrau Iaith
A network of language ventures that support the Welsh language in local communities though provision of services and events.

mentrauiaith.cymru/dod-o-hyd-i-fenter

Say Something in Welsh
Cwrs ar-lein poblogaidd, wedi’i seilio ar wrando ar yr iaith. Darperir set o wersi rhydd yn ogystal â chwrs cyflym o’r enw ‘6 Month Welsh Speaker’.

saysomethingin.com

Say Something in Welsh:
A popular online aural course, with a set of free classes plus an accelerated ‘6 Month Welsh Speaker’ course.

saysomethingin.com