Wedi’i greu i chi gan y tîm a adeiladodd y cylchgrawn digidol parallel.cymru, mae Swydd.cymru yn cynnig hysbysfwrdd swyddi modern i chwilwyr swydd yng Nghymru.

Brought to you by the team that built the digital magazine parallel.cymru, Swydd.cymru offers a modern jobs board to job seekers in Wales.

Mae Swydd.cymru yn gwneud chwilio am swyddi penodol yn haws na gwefannau eraill. Drwy ddefnyddio’r hidlwyr ar ochr chwith y brif dudalen, gallwch ddewis yr arbenigedd, math o gontract, cyflog a gallu yn y Gymraeg.

Swydd.cymru makes looking for specific roles easier than on other platforms. Using the filters on the left hand side of main page, you can choose the area, type of contract, salary and Welsh language ability.

Yna, gallwch ddefnyddio’r ddolen ‘Ebostiwch swyddi newydd, tebyg ataf’. Mewnbynnwch enw i’ch hysbysiad a chyfeiriad ebost ac fe wnawn ni gysylltu gyda chi’n wythnosol pan mae rhestrau newydd yn ymddangos.

You can then use the 'Email me new jobs like this' item in the top-left. Enter a name for your alert and email address and we will contact you weekly when new listings appear.

Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol y bydd chwiliad penodol iawn yn cyfyngu ar y canlyniadau; er enghraifft, bydd dewis dim ond un opsiwn ym mhob hidlydd yn golygu na fydd canlyniadau newydd yn aml.

However do be aware that being very precise will lead to limited results; for example choosing only one option in each filter will match new listings infrequently.

Os gallwn ni eich helpu mewn unrhyw ffordd wrth ddefnyddio'r wefan, cysylltwch â ni ar i: swydd.cymru@gmail.com.

If we can help you in any way when using the site, please drop us an email on: swydd.cymru@gmail.com.

Neil Rowlands a thîm / Neil Rowlands and team


Mae Swydd.cymru yn noddi: / Swydd.cymru sponsors:

Elin Meek- Cymru Ar Y Map