Cynorthwyydd Tim Gorsaf Caernarfon / Caernarfon Station Team Assistant

Llawn amser- amhenodol / Full time- indefinite Ffestiniog & Welsh Highland Railways
 • Post Date: 08/02/2019
 • Dyddiad Cau / Closing Date: 01/03/2019
 • Cyflog / Salary: £8.60 / Bob awr / Hourly
 • Ceisiadau / Applications 0
 • View(s) 21
Ebostio Swydd / Email Job
 • Rhannwch / Share:

Manylion y Swydd / Job Details

 • Gris Cyflog (y flwyddyn) / Salary Band (per year) £20,000-30,000
 • Gallu yn y Gymraeg / Welsh Language Ability 2 (Sgyrsiol / Conversational)
 • Cyfeiriad e-bost am ymholiadau / Email address for enquiries Applications@ffwhr.com
 • Rhif ffôn / Phone Number 01766516073
 • Gwefan y cyflogwr / Employers website Www.festrail.co,uk

Disgrifiad y swydd / Job description

Mae Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri ac yn atyniadau o bwys i ymwelwyr â Gogledd Cymru. Y ni yw’r goreuon yn ein maes o safbwynt yr hyn y gallwn ei gynnig, yn bennaf i’r farchnad dwristaidd. Mae ein gorsaf newydd yng Nghaernarfon yn cynnig cyfle cyffrous i ddarparu cyfleusterau penigamp ar gyfer ein hymwelwyr. Rydym bellach wrthi’n recriwtio’r tîm newydd i redeg yr orsaf.

Rydym yn chwilio am nifer o bobl i weithio fel Cynorthwywyr Tîm yr Orsaf a fydd yn cyflawni’r gweithrediadau beunyddiol yn yr Orsaf, gan gynnwys gweini yn y Caffi a gwasanaethu cwsmeriaid yn y Siop a’r Swyddfa Docynnau.

Dyma gyfle cyffrous i fod yn rhan o’r tîm a fydd yn datblygu gorsaf newydd sbon i fod yn safle ffyniannus a deinamig ar gyfer arlwyo, gweithgareddau masnachol a chynnal digwyddiadau; gan greu canolbwynt cyffrous ar gyfer pobl sy’n dod i ymweld â’r rheilffyrdd a’r gymuned leol fel ei gilydd.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn frwd dros weithio yn y diwydiannau lletygarwch, arlwyo neu dwristiaeth a byddant yn barod i ddysgu a datblygu ac i gyfrannu at lwyddiant y tîm. Byddai profiad o gynnig gwasanaeth o’r radd flaenaf i gwsmeriaid o fantais, ond cynigir hyfforddiant llawn. Ardal lle mae’r mwyafrif yn siarad Cymraeg yw hon ac mae’r Cwmni’n gweithredu polisi dwyieithog. Bydd y gallu i ysgrifennu ac i sgwrsio yn Gymraeg felly’n hynod ddymunol ar gyfer y swyddi hyn.

Bydd disgwyl i chi gyflawni unrhyw dasg sydd ei hangen yn yr orsaf felly byddai parodrwydd i weithio’n hyblyg o fantais.

Mae’r swydd yn un barhaol amser llawn, gyda chyfartaledd o 32 awr o waith bob wythnos, yn amrywio yn ôl y tymor.

Dyddiad Cychwyn: 16 Mawrth 2019

Cyflog: £14,310.40 y flwyddyn

Am ragor o wybodaeth a phecyn ymgeisio, e-bostiwch applications@ffwhr.com erbyn dydd Gwener 22 Chwefror 2019 fan bellaf. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 1 Mawrth 2019.

 

The Ffestiniog and Welsh Highland Railways are at the heart of the Snowdonia National Park and a major tourist attraction in North Wales.  Our offer, aimed firmly at the tourism market place, stands out as being best in class. Our new station building at Caernarfon provides an exciting opportunity to provide state-of-the-art facilities to our visitors.  We are now recruiting for the new team to run the station.

We are looking for a number of Station Team Assistants who will undertake the day to day operations at the Station, including serving in the Café and the Shop and Ticket Office.

This is an exciting opportunity to be part of the team developing a brand new facility into a dynamic, thriving café, retail and events space; creating a vibrant hub both for visitors to the railways and the local community.

The successful candidates will have an enthusiasm for working in the hospitality, catering or tourism industries and a willingness to learn, develop and contribute to the team. Previous experience of delivering exemplary customer service would be an advantage but full training will be provided. This is a predominantly Welsh speaking area and the Company operates a bilingual policy. The ability to write and converse in Welsh is therefore highly desirable for these posts.

You will be expected to undertake any and all tasks at the station as required therefore a willingness to work flexibly would be an advantage.

Permanent full time position, averaging 32 hours per week with seasonal variation

Start Date: 16th March 2019

Salary: £14,310.40 per annum

For more information and an application pack please email applications@ffwhr.com no later than Friday 22nd February 2019. Closing date for applications: Friday 1st March 2019.

 

Swyddi eraill y gallech eu hoffi / Other jobs you may like